♠ โครงการฝึกอบรมพุทธวจนเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม  

              โครงการฝึกอบรมพุทธวจนเป็นกระบวนการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ (Knowledge)  ความเข้าใจ (Understand) และทักษะ (Skill)  ในการปฏิบัติงาน  ให้มีทัศนคติ (Attitude)  ที่ดีต่องาน  ต่อผู้บริหาร  และองค์กร  โดยยึดหลักธรรมคำสอน (พุทธวจน)  เป็นหลัก  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีสติและสมาธิจดจ่อขณะปฏิบัติงาน  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรที่อาจจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  หรือเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

                                    

                                                                                                                                              à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกผักดุ๊กดิ๊ก

                                                                                                                                                                      

Visitors: 72,860