ความเป็นมา

 

K.S. Print & Packaging Co.,Ltd.


บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2542    ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซท และกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและปลอดสารพิษ มีการบริหารต้นทุนการผลิตที่ดี ทำให้ความสามารถในการแข่งขันมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยการนำระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน

ภายใต้นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และโรงงานสีเขียว ดังนี้

"K.S. เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Off Set ถูก ดี มีการควบคุม RoHS 100% และส่งเสริมคุณธรรม ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อความสุขและความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขอบเขตการจัดการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและโรงงานสีเขียวขององค์กร" 

 


 

 

มาตรฐาน ISO

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่มีความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญของการจัดการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อมมาตาฐาน ISO 14001 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานระบบทั้งสองมามากกว่าสิบปีแล้ว  ซึ่งบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทยมีน้อยมากที่จะนำมาตรฐานสากลทั้งสองระบบมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างจริงจังเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  แต่ด้วยความมุ่งมั่นและต้องการความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ  และประสิทธิภาพของการประกอบการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร  และสิ่งที่ได้รับจากระบบมาตรฐานมีดังนี้.......อ่านต่อ......

 

โรงงานสีเขียว

บริษัท เค. เอส. พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด มีการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานสากลรองรับและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม จากการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งให้เป็นการทำดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน จึงเห็นว่าโครงการโรงงานสีเขียวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  จึงนำหลักการจัดการอุตสาหกรรมสีเขียวมาดำเนินการภายในโรงงานและผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 มาแล้ว  ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 โดยมีกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วบางส่วนดังนี้ 

  • การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ทั้งโรงงาน
  • การรณรงค์งดใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงงาน
  • นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์
 
Visitors: 72,861