เกี่ยวกับเรา

เมื่อนำบทเรียนที่ได้รับมาวิเคราะห์และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ขององค์กรจึงได้จัดทำเป็นกิจกรรม CSR  เพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขึ้น ซึ่งผู้บริหารตระหนักในการจัดกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องจึงจะทำให้เกิดความ

ยั่งยืน ดังนั้น จึงให้การสนับสนุนเงินส่วนตัวเพื่อจัดตั้งมูลนิธิมือทอง (Golden  Hands  Foundation) ขึ้นในปี 2555

โดยเริ่มแรกใช้ที่อยู่เลขที่ 77/60 ชั้นที่ 2ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้ง

สำนักงานมูลนิธิ  เพื่อดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

พระพุทธศาสนา,  และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติรวมทั้งกิจกรรมการกุศลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ

อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ

 

 

ดังนั้นกิจกรรม CSR ส่วนหนึ่งจึงได้ถูกกำหนดให้มีรูปแบบเป็นกิจกรรมที่ต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางด้านนันทนาการ (Recreations)  ที่เป็นงานด้านกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์  และบุคลากร

ทุกคนในองค์กรร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรม  และจากการประเมินผลกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นมีการฟังธรรมและ

นั่งสมาธิร่วมกันในองค์กรโดยใช้สื่อพุทธวจน (คำสอนของพระพุทธเจ้า) จากเว็บไซต์ของวัดนาป่าพง  เป็นหลัก

ในการเรียนรู้และปฏิบัติ  เมื่อระยะเวลาผ่านมาพอสมควรได้มีการประเมินผลพบว่าส่งผลดีต่อพฤติกรรมของพนักงาน

เป็นส่วนใหญ่มีพัฒนาการของพนักงานไปในทิศทางที่ดี  มีความเข้าใจตรงกัน  เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน หล่อหลอม

แนวความคิดเป้าหมายเดียวกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละเพื่อส่วนรวม  ซึ่งถือเป็นการทำกิจกรรม CSR จากข้างใน

องค์กรให้ส่งผลดีออกมาสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมข้างนอก  นั่นคือทำด้วยความสมัครใจของเราและด้วยความเต็มใจของ

หน่วยงานและส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลดีตามไปด้วย

 

ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและการทดลองใช้พื้นที่เล็กๆ ทำให้เป็นตัวอย่าง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดความคิดและการกระทำเพื่อส่วนรวมได้ดี ในปี 2558 ผู้บริหารเห็นว่า

พื้นที่ ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิเดิม  ที่ใช้จัดกิจกรรมอบรมธรรมพุทธวจนคับแคบและไม่สามารถเชิญชวนบุคคลภายนอกที่

สนใจเพื่อมาร่วมกิจกรรมอบรมธรรมได้  ดังนั้นผู้บริหารได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินส่วนตัวและให้เงินทุนในการก่อสร้าง

สำนักงานมูลนิธิขึ้นใหม่ ณ. เลขที่ 185 หมู่ 3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าที่พนัก

งานบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน และดูแลให้สวยงามสม่ำเสมอ  มีความกว้างขวางสะดวกสบายต่อ

การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและสามารถรองรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ  หรือหลักสูตร

อบรมธรรมต่างๆ ที่มูลนิธิจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป

 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สังคมต้องการคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม

การทำคุณงามความดีผ่านการประกอบกิจการ  นอกจากจะเพื่อให้ส่งผลดีต่อการประกอบกิจการแล้วยังเป็นการสร้าง

สังคมที่ยั่งยืนและทำให้ฐานขององค์กรยั่งยืนด้วย โดยหลักการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง

ชัดเจนดังที่กล่าวข้างต้น  และมีการประเมินผลตามระยะเวลาที่เหมาะสม  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

 

Visitors: 71,324