CSR

กิจกรรมนั่งสมาธิ

นั่งสมาธิฟังธรรมพุทธวจน โดยนำสื่อคลิปวิดีโอจากวัดนาป่าพงมาเรียนรู้และปฏิบัติ ณ แพชมวิว @Golden Hands  วันที่ 30 มีนาคม 2562

นั่งสมาธิฟังธรรมพุทธวจน โดยนำสื่อคลิปวิดีโอจากวัดนาป่าพงมาเรียนรู้และปฏิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ @Golden Hands  วันที่ 26 มกราคม 2562

นั่งสมาธิฟังธรรมพุทธวจน โดยนำสื่อคลิปวิดีโอจากวัดนาป่าพงมาเรียนรู้และปฏิบัติ ณ ชั้น2 บริษัทเค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

กิจกรรมโยคะ

Visitors: 76,737