ความเป็นมา @Garden House

@ Garden house  เป็นพื้นที่ที่มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (SE: Social Enterprise) โดยจุดมุ่งหมายหลักในการเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยในปี 2564 และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ส่วนหนึ่ง  ด้วยการนำความรู้และกลไกการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้า คือ พื้นที่สวนป่า ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนหลักสูตรกิจกรรมและการบริการที่จัดขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคและนำผลกำไรที่เกิดขึ้นมาลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

คุณลักษณะสำคัญของ @ Garden house

» เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

     เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

» รูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงิน

      การดำเนินการที่มีคุณภาพ  โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

» ผลกำไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่กำหนดไว้

      นำกำไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนสู่สังคมผ่านมูลนิธิมือทองเพื่อจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

 

 จากการต่อยอดความคิดสิ่งที่สังคมต้องการเมื่อประเทศไทยเราซึ่งมีประชากรประมาณ 66 ล้านคนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 6.5 ล้านคน คิดเป็น 9.9% ของประชากรทั้งหมด  เราจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ การต่อยอดจากสิ่งที่เรามีพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม  การทำคุณงามความดีผ่านการประกอบกิจการ  นอกจากจะเพื่อให้ส่งผลดีต่อการประกอบกิจการแล้วยังเป็นการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและทำให้ฐานขององค์กรยั่งยืนด้วย โดยหลักการที่เราทำอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจนดังที่กล่าวข้างต้น

 

 

Visitors: 71,327