มาตรฐาน ISO

ISO 9001 เป็นการจัดวางระบบบริหารกระบวนการผลิตและบริการขององค์กรเพื่อการประกันคุณภาพของสินค้าและการบริการขององค์กร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้  โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคคลากรทุกคนในองค์กรของเรารู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  และได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  มีการบันทึกข้อมูล  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตรงตามระบบที่จัดทำขึ้นและนำมาดำเนินการทุกกระบวนการ  ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและหาแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

มาตรฐาน ISO 9001:2015  มีข้อกำหนดเพิ่มในเรื่องของการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทขององค์กรกับการทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเข็มแข็งและสามารถมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

ISO 9001 และ ISO 14001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ   ความคาดหวังของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เราเป็นองค์กรขนาดเล็ก [SME] ได้ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา รวมทั้งความใส่ใจและตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทำให้เท่าเทียมกับองค์กรขนาดใหญ่จึงสร้างความเชื่อมั่น  และความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่   ตัวอย่างเช่น  บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด, บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

·    องค์กรมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงจากบริบทเรื่องความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  ป้องกันความขัดแย้งอันอาจเกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของมลพิษถ้าไม่มีระบบการจัดการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·    มีการจัดการกับกิจกรรม  ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  บุคลากรที่ทำงาน  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นที่มาของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

·    การผลิตสินค้าคุณภาพดีสม่ำเสมอ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

·    การจัดการความรู้ขององค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประหยัดเวลาและทรัพยากร  การทำงานมีประสิทธิผล

·    มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ครบถ้วนถูกต้องแม่นยำ  ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

·    ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ  มีการรับประกันความพึงพอใจและการเคลม

·    ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล  มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

·    สร้างให้บุคคลากรในองค์กรของเราตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เฉพาะในโรงงานแต่ต่อเนื่องไปถึงที่บ้าน  ชุมชน  และสังคมโดยเฉพาะการคัดแยกขยะให้ชัดเจนไม่ผลักภาระให้สังคมและทุกคนควรมีส่วนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

Visitors: 71,325