KS Print Pack

 

♦♦ ตำแหน่งพนักงานบัญชี ♦♦

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บันทึกเอกสารระบบบัญชีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี

- งานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ 

- เพศ ชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 30 ปี)

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)

- ปฏิบัติงานที่บริษัท เค.เอส. และ @Garden House 

 - ประสบการณ์การทำงาน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

 อัตราเงินเดือน

- ตามที่ตกลง

   

 

 

 ความสามารถพิเศษ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีสัมมาคารวะ

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

- ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เบี้ยขยัน

- ชุดพนักงาน

ติดต่อสอบถามโทร 02-8119075-7

 

                                                                               

                                                                               

                                                                                     

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครงาน

Visitors: 75,693