ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ระบบออฟเซทมุ่งเน้นคุณภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า พร้อมด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล จากการนำระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ที่มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

"เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษด้วยระบบการควบคุมและป้องกันสารพิษพร้อมทั้งพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะพนักงานให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมคิดร่วมทำในขอบเขตการจัดการบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท"

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ของไทยและบริษัทจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ให้การยอมรับและสนับสนุนสั่งซื้อสินค้า สิ่งพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก และใช้ในประเทศเป็นจำนวนมาก

 

 

 

บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ใน  โครงการแฟคตอรี่แลนด์ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 5   ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซท และกล่องบรรจุภัณฑ์ประกอบกับความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหาร การผลิต ที่เน้นด้านคุณภาพ การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธภาพการบริการที่ดีพร้อมทั้งความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

 

"ภายในปี 2022 เราจะเป็นบริษัทขนาดกลาง ที่เป็นเลิศในด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

 

 

  

 1.  ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตร ISO 9001:2015 และ               ISO 14001:2015

 2.  การผลิต จัดหา และการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า
 

 3.  พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 4.  สร้างเครือข่ายพันธมิตรในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

 5. สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของพนักงานให้มีการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธอย่าง              แท้จริง มีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเอง            และองค์กร์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

   

จากการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังความคิดและความเชื่อของพนักงานของเรา บริษัท เค.เอส.พริ้นท์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้สร้างค่านมร่วม (Core Value) ขององค์กรขึ้นมาและประกาศค่านิยมร่วมขององค์กรคือ "KSPRINT Core Value"

                      K : Kindness            คนดีมีน้ำใจ
                      S : Sustainable        ความยั่งยืน
                      P : Performance      โปร่งใสตรวจสอบได้
                      R : Respect             ให้เกียรติ
                       I :  Intelligence        สติปัญญา (กึ๋น)
                      N : Norm                 แบบอย่างที่ดี
                      T : Teamwork          เป้าหมายเดียวกัน

KSPRINT Core Value เป็นค่านิยมและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการทำงานทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ เปรียบเสมือนพันธะสัญญาที่เราทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติทุกกิจกรรม ต้องรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมเสมอ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 50,843