KS Print Pack

ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ระบบออฟเซท

มุ่งเน้นคุณภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขัน

ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า พร้อมด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ได้มาตรฐานสากล จากการนำระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015

 

 

มูลนิธิมือทอง (Golden  Hands  Foundation)

กิจกรรม CSR  ของ KS Print Pack มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติรวมทั้งกิจกรรมการกุศลอื่นๆ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

 

 

 

การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (SE: Social Enterprise)

โดยจุดมุ่งหมายหลักในการเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยในปี 2564

เตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ด้วยการนำความรู้และกลไกการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม 

Visitors: 79,522